กิจกรรมครบวงจร

เป็นครูยุคใหม่ง่ายๆได้ที่ Genius School Thailand

เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจภายในเด็กแต่ละคน มุ่งสู่ความสนใจและลงลึกในการทำความเข้าใจเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามความสนใจของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม และ เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
โรงเรียนเอกชน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 055 014 210
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน 1.เพื่อผลิตทุนมนุษย์ที่มีความรู้ สุขภาวะดี และมีจิตสำนึกสาธารณะ 2.เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและนันทนาการ 4.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้...
บริการให้เช่ารถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ สำหรับทัศนศึกษา ดูงาน มีพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดีไว้คอยให้บริการท่าน