กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
โรงเรียนเอกชน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 055 014 210
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน 1.เพื่อผลิตทุนมนุษย์ที่มีความรู้ สุขภาวะดี และมีจิตสำนึกสาธารณะ 2.เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและนันทนาการ 4.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้...
เน้นการเรียนรู้.คู่คุณธรรมจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีคือพลัง 089 848 8366 [email protected]