กิจกรรมครบวงจร
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
เรียนรู้ ลงลึก เข้าใจภายในเด็กแต่ละคน มุ่งสู่ความสนใจและลงลึกในการทำความเข้าใจเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามความสนใจของเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน ได้อย่างเหมาะสม และ เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กมากที่สุด