กิจกรรมครบวงจร

กรุงเทพวันวานรีสอร์ท

กรุงเทพวันวานรีสอร์ท รับบริการจัดงานเลี้ยง แบบโต๊ะจีน หรือแบบบุปเฟ่ ตามความต้องการของลูกค้า รับจัดงานแต่งงาน กิจกรรมอีเว้นท์ ต่างๆ หรืองานอบรมสัมมนา สามารถติดต่อได้ 098-828-9926 หรือ 083-235-3915
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
โรงเรียนเอกชน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 055 014 210
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน 1.เพื่อผลิตทุนมนุษย์ที่มีความรู้ สุขภาวะดี และมีจิตสำนึกสาธารณะ 2.เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและนันทนาการ 4.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้...
บริการให้เช่ารถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ สำหรับทัศนศึกษา ดูงาน มีพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดีไว้คอยให้บริการท่าน