กิจกรรมครบวงจร

E.G.S Edutainment Global Success - Kids Camp

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ดดูเทนเมนท์ โกลบอล ซัคเซส (อีจีเอส) ประกอบกิจการสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลที่มีความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกระดับให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความได้เปรียบในโลกการแข่งขัน * ค่ายภาษาอังกฤษ (รวมทั้ง คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ฝรั่งเศส/ จีน) * จัดครูต่างชาติสอนในโรงเรียน * ติวเข้มเพิ่มความรู้ * ทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ * แปลเอกสาร (ไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส) Edutainment Global Success is an ESL company that is dedicated and committed to equip English language learners of all level with the knowledge and skills of English that will give the learners a better advantage in the ever changing competitive world. We propose different services: * English Camps (also Math/Science/French Camp/Chinese Camp) * Schools Teacher Placement *Tutoring *Travel & Tours (Domestic and International) *Documents Translation (Thai-English-French)
แนะนำกิจกรรมครบวงจร
โรงเรียนเอกชน อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 055 014 210
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียน 1.เพื่อผลิตทุนมนุษย์ที่มีความรู้ สุขภาวะดี และมีจิตสำนึกสาธารณะ 2.เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการและนันทนาการ 4.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้...
บริการให้เช่ารถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ สำหรับทัศนศึกษา ดูงาน มีพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง มารยาทดีไว้คอยให้บริการท่าน